CIR logo

Център за Информационни Ресурси
проф. Любен Панов
perfolenta

   Центърът за информационни ресурси (ЦИР) е наследник на създадения през 1970 г. от академичния съвет на ВМЕИ „В. И. Ленин“ - Учебно Изчислителен Център (УИЦ). През 1984 г. е преобразуван в Учебно Изчислителен Комплекс (УИК), а през 1998 г. в Център за информационни ресурси (ЦИР).

   Това е първия по рода си изчислителен център на ВУЗ в България и е имал за цел да обслужва, както учебния и научноизследователския процес, така и административните нужди на университета.

   ЦИР има три направления:

laptop